top of page

קרן פנסיה

קרן הפנסיה היא כלי חשוב לחיסכון ותכנון כספי לטווח הארוך. החשיבה המרכזית מאחורי הקמת קרן הפנסיה היא להבטיח שיהיה לך מקור לכספים בזמן הפרישה מהעבודה. בזמן שאתם עובדים, תשלומים מתן פרישה מסוימים נוספים ולפעמים אף עבור הוצאות רפואיות, וכך נחסך סכומי כסף מסוימים שנצטרך לשלם כאשר נהייה מוזמנים לפרוש.
קרן הפנסיה היא אוסף של כספים שמופעלים יחד על ידי מנהלי הקרן על מנת ליצור עושר עתידי. הכסף מושקע במגוון רחב של תחומים, כגון מניות, נדל"ן, אג"ח וכו'.
זה חשוב לזכור כי קרן הפנסיה היא כלי תכנון לטווח הארוך ולכן ההשקעות צריכות להיות עמידות בפני השפעות מזג האקלים הכלכלי והמדיני על הכלכלה.
בקרן הפנסיה יש אג"ח מיועדות שמבטיחות תשואה ובכך מגינות על הרווחים בקופה. כיום יש שינוי במודל זה ומעבירים 

את ההבטחה הזאת למבוגרים שמקבלים קצבת פנסיה. 

ממה מורכבת קרן פנסיה?

בקרן הפנסיה ישנם 3 כיסויים עיקריים:

פרישה

בדרך כלל, גיל הזכאות לפנסיית זקנה הוא גיל הפרישה. גיל הפרישה כיום הוא 67 לגברים ו-62 ו-4 חודשים לנשים.
יציאה לפנסיה לפני גיל הפרישה קרויה פנסיה מוקדמת.
על פי תקנות קופות גמל ניתן לשלם פנסיית זקנה (לגבר ולאשה) החל מגיל 60.
לגובה הפנסיה מקובלות שיטות אחדות:

כפונקציה של סכומי החיסכון הפנסיוני שנצברו בקרן הפנסיה, וכן מספר הנהנים (העובד בלבד או גם בן זוג וילדים) ומאפייני תוחלת חיים (מין העובד, היותו מעשן או לא מעשן וכדומה). שיטה זו מבוססת על שיקולים אקטואריים שמבטיחים את יכולתה של הקרן לעמוד בהתחייבותה.

כפונקציה של שכרו של העובד בשנות עבודתו האחרונות. שיטה זו בעייתית, משום שיש בה זיקה מצומצמת בין הכספים שהעובד צבר בקרן ובין הכספים שיקבל ממנה.

כפונקציה של היחס בין שכרו המבוטח של העובד בכל שנה משנות חברותו בקרן ובין השכר הממוצע, אך ללא תלות במספר הנהנים ובמאפייני תוחלת החיים. גישה זו, שנהוגה בקרנות הפנסיה ההסתדרותיות, משקפת את הגישה של "לכל אחד לפי צרכיו", אך היא רחוקה מלהיות מאוזנת אקטוארית.

ביטוח נכות (או ביטוח מפני אובדן כושר עבודה)

מבטיח קצבה חודשית המשולמת במקרה של פגיעה ממושכת בכושר ההשתכרות של העובד, עקב מחלה, תאונה וכדומה. הכיסוי הקיים במסגרת קרן הפנסיה מצומצם יותר מהכיסוי בפוליסות אובדן כושר עבודה שמציעות חברות הביטוח, ואינה כוללת כיסוי לעיסוק הספציפי של המבוטח טרם הפגיעה, אלא רק לחוסר יכולת לעסוק במקצוע כלשהו המתאים להשכלתו וניסיונו של המבוטח.

פטירה

במקרה של מות העובד או הפנסיונר משולמת פנסיית שאירים לשאיריו. בחלק מקרנות הפנסיה זהו מסלול אופציונלי, כלומר המבוטח יכול שלא לכלול אותו בתוכנית הפנסיה שלו, או להגדיר במדויק מי השאירים הנהנים. בקרנות אחרות זהו מסלול בסיסי, שבו השאירים הם: בן/בת הזוג של הנפטר, ילדיו של הנפטר (עד הגיעם לגיל מסוים, 18 או 21 או אף לכל החיים אצל יתומים שאינם מסוגלים לכלכל את עצמם) וכן שאירים אחרים התלויים בנפטר כמוגדר בתקנון תוכנית הפנסיה.

חוק פנסיה חובה

החל מיום ה- 01.01.2008 נכנס לתוקפו צו הרחבה עבור הסכם פנסיה חובה לשכירים, צעד זה מהווה הישג מהותי עבור ציבור העובדים במשק הישראלי.
צו ההרחבה לפנסיית חובה קובע:
על כל מעסיק לדאוג לפנסיה של עובדיו על ידי הפרשת אחוזים קבועים מהמשכורת של העובד לטובת חיסכון פנסיוני.
קרן הפנסיה חייבת לכלול גם ביטוח כנגד אובדן כושר עבודה וחלילה למקרה מוות.
האחריות על בחירת קרן פנסיה או קופת גמל חלה על העובד, אולם במידה והוא לא בחר ביטוח פנסיוני, המעסיק יצרף אותו לקרן פנסיה מקיפה, שם יתבצעו הפרשות העובד והמעסיק לרכיב תגמולים וכן הפרשות מעסיק לרכיב פיצויים.
בשנת 2017 נכנס לתוקפו חוק פנסיה חובה לעצמאים, המחייב עצמאים להפריש לפנסיה.
חובת ההפרשה חלה רק אם:

עברתם את גיל 21 ועד גיל 55 ( בינואר 2017)

טרם הגעתם לגיל פרישה

מנהלים עסק עצמאי יותר מחצי שנה

מרוויחים יותר משכר המינימום במשק

במידה ועניתם "כן" לכל השאלות, חלה עליכם חובה לחסוך לפנסיה החל מינואר 2017.
החל מ2022 התחילו להגיע לכל העצמאיים מכתבי קנסות מרשות המיסים על חוסר הפקדה לקרן הפנסיה. כרגע נראה שהקנס עומד על כ- 500 שקלים אך הוא צפוי לעלות משמעותית.

קרן פנסיה מקיפה לעומת קרן פנסיה כללית

קרן פנסיה מקיפה
זו קרן הפנסיה המוכרת לנו מהפקדות החובה לפנסיה ושהמדינה מגנה עליה באמצעות אג"ח הבטחת תשואה.
קרן פנסיה מקיפה נותנת לעמית קצבה חודשית לאחר פרישתו וכן מחייבת אותו לבחור מסלול ביטוח הכולל ביטוח נכות (אובדן כושר עבודה) וביטוח שאירים שהוא מעין ביטוח חיים.

קרן פנסיה כללית
קצת פחות מוכרת, כי ההפקדה אליה היא רשות, זה קורה כשמופקד כסף מעבר לתקרה והחוסך לא בחר מפורשות להעבירו למוצר חיסכון פנסיוני אחר כמו קופת גמל, או כשהחוסך בחר להפנות אליה.
ניתן להפקיד אליה כמה כסף שרוצים, ללא מגבלה, וגם אין חובה להעביר סכום חודשי קבוע. בקרן פנסיה כללית אין חובה להצטרף למסלולי ביטוח, אלא העמית יכול לבחור כרצונו אם הוא מעוניין בכיסוי ביטוחי.
קרן פנסיה כללית משקיעה את כל נכסיה בשוק ההון, ללא עזרה או הגנה מהמדינה.
בדומה לקרן פנסיה מקיפה היא נותנת לעמית קצבה חודשית לאחר הפרישה לגמלאות, והטבות המס עליה זהות.

אנו עובדים עם כל קרנות הפנסיה המובילות . בין היתר עם 

The_Phoenix_Holdings_Logo.svg.png
מור גמל ופנסיה לוגו.png
מנורה_edited.jpg
Migdal_Logo.svg.png
הראל-ביטוח-לוגו.png

מסלולי השקעה בקרן הפנסיה

בשנת 2016 הוחלט שכל קרן פנסיה תציע לעמיתיה מסלול השקעה תלוי גיל, אליו יופנה העמית כברירת מחדל. מודל תלוי גיל יופעל לצד שאר מסלולי ההשקעה שקרן הפנסיה מציעה. מאחר והמדינה חושבת שמסלול תלוי גיל הוא הטוב ביותר להגנה על כספי החוסך, היא מחייבת את קרנות הפנסיה ליידע את כל העמיתים, גם הקיימים וגם החדשים, על קיום מסלול תלוי גיל ועל זכותם להצטרף אליו מתי שירצו. אתם כמובן רשאים לבחור כל מסלול אחר שקיים בקרן הפנסיה ופתוח להצטרפות.
עמית יוכל לבחור מסלול השקעות שמתאים לו מבחינת הסיכון, הרכב ההשקעות, מסלול הלכתי למעוניינים בכך או שיבחר במסלול תלוי גיל. חוסך שאינו מעוניין לבחור מסלול השקעה יופנה למסלול תלוי גיל התואם לגילו בעת ההצטרפות. כאשר יעבור את גיל המסלול בו הוא נמצא, הוא יועבר אוטומטית למסלול תלוי גיל אחר המתאים לגילו ויקבל על כך הודעה מקרן הפנסיה.

איך ניתן להצטרף לקרן פנסיה?

ניתן לפנות לסוכן הביטוח שלך ולבקש ממנו פרטים לגבי קרן הפנסיה  ותהליך ההצטרפות.
במיוחד בימים אלו – חשוב לבדוק ולהשוות את ביצועי החיסכון שלכם, הפערים בין הגופים בטווח של מספר שנים עשויים להגיע למאות אלפי שקלים ויותר מסכום הצבירה לפרישה שלכם.
אנחנו כאן להנגיש את המידע והכלים הקיימים בשוק לצורך חיסכון, נשווה את תוצאות העבר, נבחן אפיקים מתחרים ונתאים את תכנית החיסכון לרמת הסיכון הרצויה תוך שאיפה למקסום פוטנציאל התשואה והפחתת דמי הניהול בשיעור ניכר, כל זאת בליווי סוכן פנסיוני בעל רישיון מטעם רשות שוק ההון וניסיון רב.

בן עם מוגבלות בקרן הפנסיה - חשוב לדעת!

לילד שמוכר בביטוח לאומי, יש מעמד בקרן פנסיה.

אבל כדי שההכרה הזו תקרה, חייבים להבין את התקנון של הפנסיה ומה הוא בעצם אומר.

אנו מדברים על 2 מצבים כיום בהם ניתן להכיר בילד עבור קבלת קצבת שארים לאחר מות ההורה וגם אם הילד כבר בגיר.

עוד על בן עם מוגבלות >

צור קשר

רוצים לקבל הכוונה ממתכנן פיננסי בעל 

רישיון? פנו אלינו ואחד המומחים יחזרו אליכם בהקדם

09-7881080

  • LinkedIn
  • Facebook
  • Instagram

האם ניתן לעבור בין קרנות הפנסיה השונות?

מדובר בהליך פשוט למדי מבחינתכם כלקוחות.

אין פגיעה בסכום הכסף, אין קנסות או אותיות קטנות.

הדבר היחידי שצריך לבדוק הוא הרקע הרפואי. וזה עושים באמצעות סוכן פנסיוני מורשה מטעם מדדים סוכנות לביטוח שישב אתכם לשיחה מקצועית וייתן את ההכוונה הנכונה ביותר.
מעוניינים להתנייד בין קרן הפנסיה? כל שעליכם לעשות זה לפנות לסוכן ביטוח שלכם, למלא טפסי הצטרפות והעברת כספים - והאמת, זהו.
אנחנו כבר נטפל במעבר מכאן והלאה מול חברת הניהול הקודמת, ונדאג להעברת הכספים.

מהם דמי הניהול בקרן הפנסיה

דמי הניהול המקסימליים שקרן הפנסיה רשאית לגבות מהחוסכים הם:
6% מכל הפקדה שמפקיד החוסך.
0.5% בכל שנה מסך כל הכסף שכבר נצבר בחיסכון עד אותו מועד.
אסור לקרן הפנסיה לגבות דמי ניהול הגבוהים מהתקרה.
ניתן להתמקח על גובה דמי הניהול ולהפחית אותם, וכך להגדיל את החיסכון – ברוב המקרים אם תצטרפו דרך סוכן הביטוח שלכם 

אבל בפועל דמי הניהול המומלצים הם : כ1.5% מהפקדה ו0.15% מצבירה לבעלי שכר של כ10 אלף ש"ח ברוטו.

בנוסף, יש את קרנות הפנסיה ברירות מחדל שמציעות דמי ניהול של 1% מהפקדה ו0.22% מצבירה לכל שכר ולכל עובד.

למה לעבוד עם סוכנות מדדים?

לקוחות מדדים עוברים תהליך שיקוף מקצועי עוד בשלבי ההכרות הראשונים. אנו מבצעים עבור כל לקוח

תהליך דיגיטלי מלא של הוצאת המידע מכל חברות הביטוח ובתי ההשקעות, לאחר מכן הלקוח עובר תשאלו לגבי רמות הסיכון ומצבו האישי ורק לאחר מכן שהתיק מוכן להצגה - אנו נקבע פגישה על מנת לקצר תהליכים ולמקד את השירות.

בתהליך הפגישה אנו נקשיב מה רצון הלקוח, ניתן את ההמלצות המקצועיות ונקבע אסטרטגיה להמשך העבודה המשותפת. 

מטרת הסוכן המקצועי במדדים הוא ליווי מתמשך של הלקוח לאורך שנים עם הצפת ערך תמידית, שירות ללא פשרות ובקרות דיגיטליות ואנושיות על התיק אחת לתקופה. 

מדדים סוכנות לביטוח-  חושבים קדימה דואגים למחר

ביצוע ושירות לאחר קבלת ההחלטות

זה החלק החשוב ביותר. הביצוע בפועל של כל הצרכים שלנו, יחד עם ליווי ושירות לאורך שנים. אנו פה בשבילכם.

פגישה מקיפה וקביעת אסטרטגיה

אתם תפגשו עם מנהל תיקים פנסיונים שיעבור אתכם על כל התיק. ניגע בכל התחומים ולפעמים זה גם יגלוש לפגישה נוספת. יסודיות זה שם המשחק.

תשאול דיגיטלי ואנושי

אנו נעבוד קשה כדי להבין

את הצרכים ולקבל את כל המידע שיהיה

לכם קל להבין מה יש לכם ומה הצרכים האמיתיים שלכם.

bottom of page