top of page

תנאי שימוש באתר

אתר מדדים סוכנות לביטוח פונה לגברים ונשים כאחד. כל האמור בלשון זכר יראו אותו כאילו נאמר בלשון נקבה ולהפך כל הנאמר בלשון יחיד יראו אותו כאילו נאמר בלשון רבים ולהפך.

 הסכמה לתנאי השימוש באתר - השימוש באתר אינטרנט זה, של מדדים סוכנות לביטוח לרבות השימוש במידע ו/או השימוש בקישוריות למקורות מידע אחרים באתר ו/או באמצעותו, וכן מסירת כל מידע שהוא, קבלת הצעות ו/או רכישת פוליסות ביטוח ו/או מוצרים ו/או שירותים כלשהם באמצעות אתר זה (להלן: "השימוש באתר"), כפוף לתנאים המפורטים להלן. במידה ואינך מקבל תנאי כלשהו מתנאי שימוש אלה, הנך מתבקש שלא לעשות כל שימוש באתר זה. עצם הגלישה והשימוש באתר על ידך מהווה הסכמה מצדך לקבלת הוראות ותנאים אלה והתחייבות מצדך לנהוג לפיהם.

שינוי תנאי השימוש באתר – מדדים סוכנות לביטוח שומרת על זכותה להכניס שינויים בתנאי השימוש בכל עת ולפי שקול דעתה הבלעדי. שינויים כאמור ייכנסו לתוקף עם קבלת ו/או פרסום הודעה עליהם באתר או באמצעות דואר אלקטרוני או בכל דרך אחרת שתבחר הסוכנות. שימוש באתר לאחר קבלת ו/או פרסום ההודעה כאמור ייחשב כהסכמה מצדך לכל שינוי שיבוצע בהם על ידי הסוכנות

קניין רוחני - האתר מכיל חומרים שונים המוגנים ע"י זכויות יוצרים, יתרה מזאת, האתר, כמכלול, מוגן כיצירה שלמה. אין לעשות כל פעולה שיש בה כדי לפגוע בזכויות קנייניות אלה. אין להכניס שינויים, לשדר, להעביר, להפיץ, לשכפל, להציג, לפרסם, להעתיק ו/או למכור ו/או לעשות שימוש מסחרי אחר כלשהו במידע, בתכנים ו/או בשירותים המוצעים באתר ו/או שמקורם באתר, כולם או חלקם, ללא אישור מראש ובכתב של מדדים סוכנות לביטוח.

הגבלת אחריות - אין באמור בדפי האתר והמידע בו משום הצעה, שידול או ייעוץ לביצוע עסקאות עם מדדים סוכנות לביטוח ו/או כל גורם אחר. לפני ביצוע כל עסקה ונטילת חבות כספית כלשהי בהסתמך על המידע המצוי באתר, מומלץ להיוועץ ביועץ מקצועי מוסמך בתחום הרלוונטי. מדדים סוכנות לביטוח אינה אחראית לכל נזק, הפסד או הוצאה, ישירים, עקיפים, משניים, מיוחדים ו/או תוצאתיים, שייגרמו כתוצאה מהסתמכות על המידע המוצג באתר זה ו/או כתוצאה מכל שימוש (לרבות נזקי חומרה ו/או תוכנה הנובעים וירוסים כלשהם) ו/או אי היכולת להשתמש באתר ו/או כל התנהגות פוגעת ו/או בלתי חוקית של משתמשים אחרים ו/או צדדים שלישיים כלשהם. מדדים סוכנות לביטוח ו/או מי מטעמה אינה אחראית לנזק שעלול להיגרם למשתמש עקב פגם או תקלה בתוכנה המפעילה את האתר או את הגישה לאתר או בגין ביטול או הפסקת השירותים הניתנים באתר. תיתכן אפשרות שבמידע המופיע באתר נפלו שיבושים ו/או שגיאות ו/או אי דיוקים, למרות שהסוכנות עושה כל שביכולתה לוודא את איכות, אמינות, שלמות ורמת הדיוק והעדכון של המידע והתוכן הכלולים באתר. מדדים סוכנות לביטוח ו/או מי מטעמה לא תהא אחראית לנזק שעלול להיגרם עקב קיום שיבושים אלה. כמו  ו/או מי מטעמה לא תהיה אחראית למידע המצוי באתרים אחרים חיצוניים, המקושרים לאתר באמצעות קישורית או בכל דרך אחרת, והיא לא תישא באחריות לנזקים שייגרמו עקב הסתמכות על המידע המצוי באתרים אלה או השימוש בו. האחריות על השימוש באתר והאחריות על תוצאות השימוש בו יחולו על המשתמש בלבד.

מידע המופיע באתר – המידע המופיע באתר מוצג באופן כללי בלבד. הנוסח המחייב את מדדים סוכנות לביטוח הוא אך ורק הנוסח המלא המופיע בפוליסות הביטוח. בכל מקרה של סתירה או אי התאמה בין המידע המופיע באתר לבין המידע המופיע בפוליסות הביטוח, יקבע המידע המופיע בפוליסות הביטוח.

מובהר, כי מדדים סוכנות לביטוח אינה יכולה לפקח על כל מידע ו/או הודעה המועלים לאתר על ידך ו/או על ידי משתמשים אחרים והיא לא תהיה אחראית לכל נזק ו/או הפסד העלול להיגרם כתוצאה ו/או בקשר לכך.  מבלי לגרוע מהאמור לעיל, הסוכנות שומרת לעצמה את הזכות, בכל עת, למסור כל מידע אשר יידרש ממנה על פי דין, כמו גם על זכותה לערוך, להסיר ולסרב להעלות לאתר כל מידע ו/או הודעה אשר לפי שיקול דעתה הבלעדי של הסוכנות פוגע בעליל או מפר תנאי מתנאי שימוש אלה.  בהעלותך מידע כלשהו לאתר לרבות מידע אישי ו/או מסמכים ו/או הודעות (להלן בסעיף זה:"התקשורת"), הינך מעניק בזאת מדדים סוכנות לביטוח אישור בלתי מוגבל ובלתי חוזר, לעשות בתקשורת כל שיידרש לפי שיקול דעתה הבלעדי כדי להשיג את המטרות החוקיות שלשמן הועלתה התקשורת לאתר, בכפוף להוראות תנאי שימוש אלה והינך מוותר בזאת על כל טענה ו/או תביעה כנגד מדדים סוכנות לביטוח בגין הפרת זכויות קניין ופרטיות בכל הנוגע לתקשורת, אלא אם תוכח התרשלות הסוכנות בביצוע חובותיה הנובעות מתנאים אלה.

 מסירת מידע אישי  -  מבלי לגרוע מהאמור לעיל, הינך מצהיר, מאשר ומסכים בזאת, כי כל מידע אשר יימסר על ידך באמצעות האתר נמסר מרצונך החופשי וכי עצם הקלדת הנתונים על ידך, לרבות הרישום לאתר וקבלת הצעות, מהווה הסכמה מצידך להתיר לסוכנות  ו/או למי מטעמה להשתמש במידע שנמסר על ידך, בכפוף לכל דין, לרבות קבלת דברי דואר, בין בדואר רגיל, בין בדואר אלקטרוני ובין בכל דרך אחרת הכוללים, בין היתר, מידע הנוגע לפוליסות ביטוח ו/או על מנת ליידע ולהציע לך ולבני משפחתך, על ידי מדדים סוכנות לביטוח ובין אם מצד ג' כלשהו עימו תשתף הסוכנות פעולה בכפוף לחוק הגנת הפרטיות, התשמ"א - 1981, מוצרים ו/או שירותים אשר מדדים סוכנות לביטוח עשויים לעניין אותך ואת בני משפחתך. במידה ואינך מעוניין בדיוור כאמור הינך רשאי להודיע על כך לסוכנות בכל עת. כמו כן, הינך מאשר ומסכים בזאת, כי הסוכנות תהיה רשאית לעשות במידע הנמסר על ידך עיבודים סטטיסטיים ו/או עיבודים שונים לשם שינוי ושיפור האתר ותכניו, כל זאת בכפוף לתנאי שימוש אלה.

הפרת הוראות תנאי השימוש - כל שימוש באתר, בתכניו ו/או בשירותיו בניגוד להוראות אלה מהווה הפרה של תנאי השימוש.  מדדים סוכנות לביטוח שומרת על זכותה לסרב להעניק גישה לאתר או לחלקים ממנו לכל משתמש, לפי שקול דעתה הבלעדי וללא כל התראה מוקדמת. מבלי לגרוע מהאמור לעיל, תהא מדדים סוכנות לביטוח רשאית למנוע ממשתמש שהפר תנאי מתנאי השימוש לבצע התקשרות עמה באמצעות חסימת גישה לאתר. מובהר, כי אין באמור לעיל כדי לגרוע מכל סעד חוקי העומד לרשות הסוכנות בגין הפרת תנאי ו/או  הוראה כלשהיא מתנאי שימוש אלה.

אבטחת מידע – מדדים סוכנות לביטוח עושה כל שביכולתה על מנת לשמור על סודיות המידע האישי שלך. לשם כך הסוכנות  משתמשת באמצעי אבטחת מידע סבירים ומתקדמים התואמים את הנהוג בעולם האינטרנט. יחד עם זאת, קיים סיכון של חדירה למאגרי הנתונים. כל עוד מדדים סוכנות לביטוח נוקטת באמצעי אבטחה סבירים, היא לא תהיה אחראית לנזק שנגרם בעקבות חדירה בלתי מורשית כאמור והעברת מידע לצד ג' עקב חדירה כאמור.

כללי – על הסכם זה יחולו חוקי מדינת ישראל. סמכות השיפוט הבלעדית תהיה נתונה לבית המשפט המוסמך בתל אביב. השירות המסופק באתר אינו מיועד לקטינים ולמי שאינם אזרחי מדינת ישראל. שלילת תוקפה, חוקיותה או אכיפותה של הוראה מהוראות הסכם זה לא תשפיע בשום צורה ואופן על תוקפן, חוקיותן ואכיפותן של יתר הוראות ההסכם. סעיפים אשר נשלל תוקפם או שאינם ניתנים לאכיפה ייחשבו כאילו הוחלפו בסעיפים תקפים וניתנים לאכיפה שתוכנם תואם במידת הקירוב הגדולה ביותר את כוונת הסעיפים המקוריים. כל שימוש בלשון זכר ו/או יחיד מתייחס גם לנקבה ו/או לרבים בהתאמה.

bottom of page