top of page

קרן השתלמות

קרן השתלמות הינה תכנית חיסכון לטווח של שש שנים ויותר.
קרנות השתלמות נהנות מהטבות מס ומיועדת לשכירים ולעצמאים.
בקופה במעמד שכיר, העובד והמעסיק מפקידים כסף מידי חודש, בהתאם לגובה שכרו של העובד ולהוראות הדין.

אפיק חיסכון זה נחשב אטרקטיבי, כיוון שבתום תקופת החיסכון ניתן יהיה למשוך את הכספים בפטור ממס עד גובה התקרה השנתית להפקדה.
במקור היא נועדה לשמש את העובדים למימון השתלמויות (כגון כנסים מקצועיים ולימודי המשך), אולם כיום היא משמשת בעיקר כאפיק חיסכון כללי לטווח בינוני - האפיק היחיד שלא לטווח ארוך, שנותר פטור ממס אחרי הרפורמות במיסוי שוק ההון בישראל.
החוסך אינו חייב כמובן להשתמש בכספי הקרן למטרתה המקורית – השתלמות, אחרי ותק של שלוש שנים - אלא יכול לעשות שימוש בכסף בתום תקופת החיסכון, אחרי 6 שנים, לכל מטרה. כספי קרן ההשתלמות יכולים לממן הוצאות חריגות ו"חלומות קטנים של אמצע החיים" כמו חופשה משפחתית, שיפוצים בבית, מימון אירוע גדול וכדומה.
יחד עם זאת חשוב מאוד לראות את החיסכון בקרן כחלק בלתי נפרד מהחיסכון הפנסיוני המיועד לגיל הזקנה.


 

מי יכול לפתוח קרן השתלמות?

שכירים שמעסיקם לא מחויב לבצע הפרשות לקרן השתלמות לא יכולים לפתוח בעצמם קרן השתלמות ולהפקיד בעצמם כספים לקרן השתלמות קיימת (כשכירים) אם המעסיק לא מפריש במקביל את חלקו.
כאשר עובד מועסק כשכיר ב-2 מקומות עבודה ובשניהם מופרשים עבורו כספים לקרן השתלמות, יופקדו הכספים מכל מקום עבודה לקרן השתלמות אחרת (לא ניתן להפקיד לאותה קרן השתלמות כספים מ-2 מקומות עבודה שונים). עם זאת העובדים יכולים לבחור אם להפקיד את הכספים בשתי קרנות השתלמות שמנוהלות על ידי אותה חברה או בשתי קרנות השתלמות שונות שכל אחת מהן מנוהלת על ידי חברה אחרת.
עובד שבמקביל לעבודתו כשכיר הוא גם עצמאי (עוסק מורשה או עוסק פטור) יכול לפתוח קרן השתלמות כעובד עצמאי.

כמה כסף ניתן להפקיד לקרן השתלמות

עצמאי רשאי להפקיד לקרן השתלמות עד 7% מתקרת ההכנסה הקובעת לקרן זו, שעומדת על 293,397 שקלים בשנה (נכון לשנת 2024). מדובר בתקרת הפקדה שנתית בסך של 20,520 שקלים, כאשר מהם 7,335 שקלים בשנה יהיו תשלום שאינו מוכר כהוצאה ו-13,203 שקלים יהיו מוכרים לניכוי במס (הוצאה מוכרת). הטבת המס המקסימלית לעצמאים בהפקדה לקרן השתלמות הינה 6,205 שקלים, בהנחת מס שולי בסך 47%. למידע נוסף אודות קרן השתלמות לעצמאים.
שכיר ומעסיקו מפקידים יחד 10% מהשכר של העובד.
תקרת השכר לשכירים לפטור ממס עומדת נכון לשנת 2024 על 15,712 שקל ומתעדכנת מעת לעת. שיעור הפקדת המעסיק המקובל עומד על 7.5%, עד תקרה לפטור ממס של 1,178 שקל בחודש.
אם המעסיק מבצע הפקדות מעבר לתקרת השכר הנוכחית (15,712 כפול 7.5%), העובד יחויב במס שולי על ההפקדה העודפת בתלוש השכר החודשי שלו ובנוסף יחויב במס רווחי הון בשיעור 25% מהרווח הריאלי בעת משיכת הכספים.
שיעור הפקדת העובד (2.5%) מוגבל לתקרה של 393 שקל בחודש.

צור קשר

האם ניתן לנייד קרן השתלמות

ניתן להעביר את הכספים מקרן השתלמות אחת לקרן השתלמות אחרת (גם אם קרן ההשתלמות האחרת מנוהלת אצל חברה אחרת) תוך שמירה על הוותק המקורי של העובד בקרן.

איך אני מושך כסף מקרן השתלמות?

כדי למשוך את מלוא הסכום או חלקו מקרן ההשתלמות יש למלא בקשה למשיכת כספים על גבי טופס של החברה המנהלת את קרן ההשתלמות – ניתן לפנות לסוכן הביטוח שלך שימלא עבורך טפסי משיכה.

אל הבקשה יש לצרף את המסמכים הבאים:

תצלום תעודת זהות.

מסמך בנקאי המאשר כי החשבון שאליו מועברים הכספים הוא על שם העובד (ניתן לצרף צילום של המחאה או אישור ניהול חשבון).

אם מדובר בסיום העסקה - עובדים שכירים עשויים להידרש להמציא מכתב מהמעסיק לגבי שחרור הכספים לטובת העובד (יש לברר זאת מול החברה המנהלת).

 

המשיכה תבוצע עד תוך מספר ימי עסקים לאחר הגשת בקשת המשיכה.
שלושת ימי העסקים הראשונים בכל חודש לא נחשבים כיום עסקים לצורך ביצוע משיכת כספים.

לסיכום

קרן ההשתלמות היא על שם העובד, והכספים שייכים לו גם אם הפסיק לעבוד באותו מקום עבודה שדרכו נפתחה הקרן. לצורך משיכת הכספים, עליו לפעול כפי שפורט למעלה.

בעת הפסקת תשלומים לקרן השתלמות מכל סיבה, אין פגיעה כלשהי והכספים בקופה שממשיכים לצבור ותק וריביות ניתנים למשיכה בהתאם לכללים.

הוותק בקרן נספר ממועד ההפקדה הראשונה.

במקרה של פטירת העובד ניתן למשוך את הכספים מיידית.

ניתן למשוך כספים מקרן השתלמות חדשה על סמך ותק של קרן השתלמות ישנה שלא בוצעה בה משיכה.

The_Phoenix_Holdings_Logo.svg_edited.png
הראל-ביטוח-לוגו_edited.png
מור גמל ופנסיה לוגו_edited.png
מנורה_edited.jpg
%D7%90%D7%9C%D7%98%D7%A9%D7%95%D7%9C%D7%A8_%D7%A9%D7%97%D7%9D_edited.png
לוגו-ילין-לפידות_edited.jpg

בשיתוף פעולה 
עם

מי זכאי לקרן השתלמות  ?

עצמאי - יכול לפתוח לעצמו קרן השתלמות ולהפקיד עד תקרה מוטבת ( 20,500 בשנה ) לשנת 2024​

שכיר  - יכול לחסוך בקרן השתלמות רק אם המעסיק נותן כהטבה.

הפקדות מעסיק הינם 7.5% וחלק העובד הוא 2.5% סה"כ 10% מהשכר.

תקרת ההפקדה המוטבת לשכיר הינה 1571 ש"ח בחודש.

bottom of page